Kategórie
NEWS

The only machine of its kind within a radius of about 1500km!

At the end of September 2021, a unique machine was added to the printing family, which can do tactile varnishing and 3D foil stamping without the use of embossing dies and screens.

At the end of September 2021, a unique machine was added to the printing family, which can do tactile varnishing and 3D foil stamping without the use of embossing dies and screens.

 

It is an absolute novelty on the world market, which instead of a screen printing screen or embossing dies, uses special nozzles that apply the necessary design with the required application (height of varnish or foil stamping) according to graphic design and can also work with variable data.

 

So if you are a winemaker or have more than one type of product, forget about the restriction, where in order to save costs, you have to specify only one element in the design to be varnished or stamped, as with this technology you can produce labels where each variety or product has , another element of stamping or tactile varnishing. For example, a winemaker can make every variety in stamping or varnish and still does not pay for dies or screens. With conventional technology, he would pay about € 100 for a die or € 120-140 for a varnish screen for one design.

 

I note that the final price for tactile varnish is the same as for conventional technologies.

 

If you are interested, we will be happy to show you samples, or we can also print samples of your labels.

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2023 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Novinky

Jediný stroj svojho druhu v okruhu cca 1500km!

logo-litograf.png

váš špecialista na etikety.

Do našej polygrafickej rodiny pribudol jedinečný stroj, ktorý dokáže robiť parciálne 3D lakovanie a 3D razbu bez použitia štočkov a sít.

Koncom Septembra 2021 nám do polygrafickej rodiny pribudol jedinečný stroj, ktorý dokáže robiť parciálne 3D lakovanie a 3D razbu bez použitia štočkov a sít.

 

Je to absolútna novinka na svetovom trhu, ktorá miesto sita na sieťotlač alebo štočkov na razbu, používa špeciálne trysky, ktoré nanesú potrebný dizajn s požadovaným nánosom (výškou laku alebo razby) podľa grafických podkladov a vedia pracovať aj s variabilnými dátami.

 

Čiže ak ste vinár alebo máte viac druhov produktov, zabudnite na obmedzenie, kde si v rámci šetrenia nákladov musíte v dizajne určiť iba jeden prvok, ktorý bude lakovaný alebo vyrazený, nakoľko pri tejto technológii si môžete dať vyrobiť etikety, kde má každá odroda prípadne produkt, iný prvok razby, či 3D lakovania. Napríklad vinár si vie v razbe alebo laku spraviť každú odrodu a stále neplatí ani za štočky, či sito. Pri konvenčnej technológii by za jeden dizajn zaplatil cca 100€ za štočok alebo 120-140€ za sito na lak.

 

Podotýkam, že výsledná cena pri 3D lakovaní je rovnaká ako pri konvenčných technológiách.

 

Pri záujme vám radi ukážeme vzorky, prípadne vám vieme natlačiť aj vzorky vašich etikiet.

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Jazyk / Language / Sprache