Kategórie
Neuigkeiten

GM-Maschine für mehrlagige Etiketten

Wir sind die einzigen in der Slowakei, die vollfarbige mehrschichtige Etiketten ab 2.000 Stück herstellen können.

Dank einer Neuheit in unserem Maschinenpark der Firma GM sind wir der Einzige in der Slowakei, der in der Lage ist, vollfarbige mehrschichtige Etiketten ab 2.000 Stück herzustellen. Diese Technologie eignet sich für Kunststoffetiketten (ob Kunststoff in Metalloptik oder weißer Kunststoff), bei denen der Kunde zusätzliche Schichten für verschiedene Sprachversionen, Coupons oder als Designelement verwenden kann.

Zum Kauf dieser Maschine hat uns als Marktführer im Bereich Etikettendruck für Nahrungsergänzungsmittel die Tatsache gebracht, dass die Endkunden zunehmend Unternehmen wie Amazon zu nutzen beginnen, wo die zentrale Lagerung dank mehreren Sprachversionen auf einem einzigen Etikett ihnen einen großen Teil der Kosten spart.

GM 350 flex kann neben den mehrschichtigen Etiketten auch die Etiketten laminieren, lackieren beziehungsweise mit Metallfolie bedrucken (Kaltprägetechnologie).

Brauchen Sie Ihr Business starten?

Nutzen Sie einen unserer Kontakte und wir beraten Sie gerne.

Kontakte

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafische Abteilung

Kategórie
Neuigkeiten

Die einzige Maschine ihrer Art im Umkreis von ca. 1500km!

Unsere polygrafische Familie wurde um eine einzigartige Maschine erweitert, die partielle 3D-Lackierung und 3D-Prägung ohne die Verwendung von Druckstöcken und Sieben durchführen kann.

Unsere polygrafische Familie wurde Ende September 2021 um eine einzigartige Maschine erweitert, die partielle 3D-Lackierung und 3D-Prägung ohne die Verwendung von Druckstöcken und Sieben durchführen kann.

 

Es ist eine absolute Neuheit auf dem Weltmarkt, die anstelle eines Siebdrucksiebs oder Druckstöcken spezielle Düsen verwendet, die das notwendige Design mit der erforderlichen Beschichtung (Lack- oder Prägehöhe) entsprechend der Grafik auftragen und auch mit variablen Daten arbeiten können.

 

Wenn Sie also Winzer sind oder mehr als eine Produktart haben, vergessen Sie die Einschränkung, bei der Sie, um Kosten zu sparen, nur ein Element im Design entwerfen müssen, das lackiert oder geprägt werden soll, da Sie mit dieser Technologie Etiketten herstellen lassen können, wo jede Sorte oder jedes Produkt ein anderes Element der Prägung oder 3D-Lackierung aufweist. Ein Winzer kann zum Beispiel jede Sorte prägen oder lackieren lassen, ohne die Druckstöcke oder das Sieb zahlen zu müssen. Bei der konventionellen Technologie würde er für ein Design etwa 100€ pro Druckstock oder 120-140€ pro Lacksieb bezahlen.

 

Ich muss anmerken, dass der Endpreis für das 3D-Lackieren derselbe ist wie für konventionelle Technologien.

 

Bei Interesse zeigen wir Ihnen gerne Muster oder können wir Ihnen auch Muster Ihrer Etiketten bedrucken.

 

Brauchen Sie Ihr Business starten?

Nutzen Sie einen unserer Kontakte und wir beraten Sie gerne.

Kontakte

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafische Abteilung

Kategórie
NEWS

The only machine of its kind within a radius of about 1500km!

At the end of September 2021, a unique machine was added to the printing family, which can do tactile varnishing and 3D foil stamping without the use of embossing dies and screens.

At the end of September 2021, a unique machine was added to the printing family, which can do tactile varnishing and 3D foil stamping without the use of embossing dies and screens.

 

It is an absolute novelty on the world market, which instead of a screen printing screen or embossing dies, uses special nozzles that apply the necessary design with the required application (height of varnish or foil stamping) according to graphic design and can also work with variable data.

 

So if you are a winemaker or have more than one type of product, forget about the restriction, where in order to save costs, you have to specify only one element in the design to be varnished or stamped, as with this technology you can produce labels where each variety or product has , another element of stamping or tactile varnishing. For example, a winemaker can make every variety in stamping or varnish and still does not pay for dies or screens. With conventional technology, he would pay about € 100 for a die or € 120-140 for a varnish screen for one design.

 

I note that the final price for tactile varnish is the same as for conventional technologies.

 

If you are interested, we will be happy to show you samples, or we can also print samples of your labels.

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Novinky

Jediný stroj svojho druhu v okruhu cca 1500km!

logo-litograf.png

váš špecialista na etikety.

Do našej polygrafickej rodiny pribudol jedinečný stroj, ktorý dokáže robiť parciálne 3D lakovanie a 3D razbu bez použitia štočkov a sít.

Koncom Septembra 2021 nám do polygrafickej rodiny pribudol jedinečný stroj, ktorý dokáže robiť parciálne 3D lakovanie a 3D razbu bez použitia štočkov a sít.

 

Je to absolútna novinka na svetovom trhu, ktorá miesto sita na sieťotlač alebo štočkov na razbu, používa špeciálne trysky, ktoré nanesú potrebný dizajn s požadovaným nánosom (výškou laku alebo razby) podľa grafických podkladov a vedia pracovať aj s variabilnými dátami.

 

Čiže ak ste vinár alebo máte viac druhov produktov, zabudnite na obmedzenie, kde si v rámci šetrenia nákladov musíte v dizajne určiť iba jeden prvok, ktorý bude lakovaný alebo vyrazený, nakoľko pri tejto technológii si môžete dať vyrobiť etikety, kde má každá odroda prípadne produkt, iný prvok razby, či 3D lakovania. Napríklad vinár si vie v razbe alebo laku spraviť každú odrodu a stále neplatí ani za štočky, či sito. Pri konvenčnej technológii by za jeden dizajn zaplatil cca 100€ za štočok alebo 120-140€ za sito na lak.

 

Podotýkam, že výsledná cena pri 3D lakovaní je rovnaká ako pri konvenčných technológiách.

 

Pri záujme vám radi ukážeme vzorky, prípadne vám vieme natlačiť aj vzorky vašich etikiet.

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Kategórie
NEWS

GM line for multilayer labels

Thanks to a novelty in our machinery from the GM company, we are the only one in Slovakia to be able to produce full-color multilayer labels from 2,000 pcs.

Thanks to a novelty in our machinery from the GM company, we are the only one in Slovakia to be able to produce full-color multilayer labels from 2,000 pcs. This technology is suitable for plastic labels (whether metallic plastic or white), where the customer can use additional layers for various language mutations, coupons or as a design element.

 

The purchase of the machine as a leader in the field of label printing for nutritional supplements has led us to the fact that end clients are increasingly using companies like Amazon, where central storage, thanks to multiple language variations on a single label, will save much of the cost.

 

In addition to multi-layer labels, GM 350 flex can also laminate, varnish or print labels with metallic foil (cold stamping technology).

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Novinky

GM linka pre viacvrstvové etikety

Ako jediný na Slovensku dokážeme vyrábať plnofarebné viacvrstvové etikety už od 2000 kusov.

Vďaka novinke v našom strojovom parku od firmy GM, dokážeme ako jediný na Slovensku vyrábať plnofarebné viacvrstvové etikety už od 2000ks. Táto technológia je vhodná pre plastové etikety (či už metalický plast alebo biely), kde zákazník vie využiť ďalšie vrstvy pre rôzne jazykové mutácie, kupóny alebo ako dizajnový prvok.

K zakúpení stroja nás ako lídra v oblasti tlače etikiet pre doplnky výživy priviedol fakt, že koncoví klienti čoraz viac začínajú využívať spoločnosti ako Amazon, kde im centrálne skladovanie, vďaka viacerým jazykovým mutáciám na jednej etikete, ušetrí veľkú časť nákladov.

GM 350 flex okrem viacvrstvových etikiet, vie etikety aj polaminovať, polakovať, prípadne potlačiť metalickou fóliou (technológiou studenej razby).

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., Všetky práva vyhradené.

Kategórie
NEWS

New Xeikon CX300

The most powerful digital printing machine in Slovakia, Xeikon CX300.

Installation of the most powerful digital printing machine in Slovakia 💪🏼 the newest machine Xeikon CX300 that ranks amongs the best printing machines on the market. Printing with white, direct pantone colors, special silver and UV colors that are visible under UV light. Resolution of 1200x3600dpi. We brought you this machine to help your business grow. 😊📈

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., All rights reserved.

Kategórie
Neuigkeiten

Neuer XEIKON CX300

Neuer XEIKON CX300

Die leistungsstärkste Digitaldruckmaschine in der Slowakei, Xeikon CX300

Installation der leistungsstärksten digitalen Druckmaschine in der Slowakei, des neuen Modells Xeikon CX300, das sich zu den besten Digitaldruchmaschinen auf dem Markt reiht. Druck in Weiß, direkten Pantone-Farben, speziellen Silber- und UV-Farben, die unter UV-Licht sichtbar sind. Auflösung 1200x3600dpi. Wir haben diese Maschine gebracht, um dem Wachstum Ihres Unternehmens nachzuhelfen.

Brauchen Sie Ihr Business starten?

Nutzen Sie einen unserer Kontakte und wir beraten Sie gerne.

Kontakte

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafische Abteilung

Kategórie
Novinky

Xeikon CX300

logo-litograf.png

váš špecialista na etikety.

Najvýkonnejší digitál na Slovensku. Nový model Xeikon CX300, ktorý sa radí medzi najlepšie digitálne stroje na trhu.

Inštalácia najvýkonnejšieho digitálu na Slovensku 💪🏼 nový model Xeikon CX300, ktorý sa radí medzi najlepšie digitálne stroje na trhu. Tlač bielou, priamymi pantone farbami, špeciálnymi striebornými a UV farbami viditeľnými pod UV svetlom. Rozlíšenie 1200x3600dpi. Tento náš stroj sme priniesli aby sme aj vášmu biznisu pomohli rásť😊📈

Potrebujete naštartovať Váš biznis?

Použite jeden z naších kontaktov a radi Vám poradíme.

Kontakty

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Grafické oddelenie

Kategórie
NEWS

Installing a new flexographic machine.

logo-litograf.png

WE ARE YOUR LABEL SPECIALIST.

High-speed 6-color flexo machine.

Installation of a new 6 color flexo with cold foil and rotary die-cutting. The machine is ideal for jobs with a large quantities of labels from one design such as tartar sauces, labels for bakeries, large quantities of wine labels, and thanks to the high opacity and in-line cold foil the machine is also a perfect fit for alcohol industry where it can be used for printing on transparent media that will create a no label look on your bottle.

Do you need to start your business?

Do you need to start your business? Use one of our contacts and we will be happy to advise you.

GET IN TOUCH!

Litograf s.r.o.
Gogoľova 18
85101 Bratislava

Desktop Publishing

Copyright © 2008 - 2021 | Litograf s.r.o., All rights reserved.